1. Definities

1.1

KaperGerlings: KaperGerlings is een officieel handelsmerk, kantoorhoudende te Doorn, Van Heemskercklaan 38, 3941 WG Doorn. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 65512154.

1.2

Leverancier: KaperGerlings, al dan niet in samenwerking met één of meer natuurlijke of rechtspersonen. In deze voorwaarden zal KaperGerlings worden genoemd als “Leverancier”.

1.3

Activiteit: Leergangen, cursussen, trainingen, lezingen, studiedagen en excursies worden in deze voorwaarden als “Activiteit” omschreven, als de voorwaarden voor alle activiteiten gelijk zijn.

 1. Cursus: een activiteit die bestaat uit twee of meer bijeenkomsten met een minimale duur van 1 1/2 uur uur, waarbij de bijeenkomsten niet op dezelfde dag plaatsvinden.
 2. Interactieve online live cursus: een activiteit die bestaat uit twee of meer bijeenkomsten met een minimale duur van 1 1/2 uur, waarbij de bijeenkomsten niet op dezelfde dag plaatsvinden en deelname alleen mogelijk is via een videoverbinding over het internet.
 3. Lezing: een activiteit die bestaat uit één bijeenkomst van maximaal 3 aaneengesloten uren.
 4. Interactieve online live lezing: een activiteit die bestaat uit één bijeenkomst van maximaal 3 aaneengesloten uren en waaraan alleen kan worden deelgenomen met een videoverbinding over het internet.
 5. Training: een activiteit die bestaat uit minimaal één bijeenkomst van minimaal 1 1/2 uren
 6. Studiedag: een activiteit die plaatsvindt op één dag en minimaal 3 1/2 aaneengesloten uren duurt.
 7. Excursie: een activiteit die bestaat uit één bijeenkomst van minimaal 1 1/2  uur, waaraan de deelnemers lopend, fietsend of op een andere wijze van vervoer deelnemen onder begeleiding van een gids.

1.4

Maatwerk: Dienst die wordt verzorgd volgens specificaties van de Opdrachtgever, die niet vooraf geformuleerd zijn en die worden georganiseerd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Opdrachtgever.

1.5 Inschrijving: Het opgeven van deelname aan een Activiteit, waarbij de data en tijden waarop, de vorm waarin en mogelijke de locatie waar de Activiteit plaatsvindt al zijn vastgelegd.
1.6 Offerte: Een formeel aanbod van de Leverancier op verzoek van een klant tot het organiseren van Maatwerk. 

1.7

Deelnemer: de partij (rechtspersoon of natuurlijk) voor wie de Activiteit onder deze voorwaarden wordt uitgevoerd.

1.8

Opdrachtgever: de partij (rechtspersoon of natuurlijk) voor wie maatwerk onder deze voorwaarden wordt uitgevoerd.

1.9

Partner: Eventuele samenwerkende partijen of subcontractors.

1.10

Versie: Deze versie is C0110-2 2019 d.d. 01-04-2020

   

2. Toepasselijkheid

2.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de leverancier, op alle tussen leverancier en de deelnemer gesloten overeenkomsten, alsmede op alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding c.q. ter uitvoering van deze overeenkomsten en diensten.

2.2

Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of bedingen van Deelnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3

Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze voorwaarden en/of de overeenkomst zijn alleen van kracht indien en voor zover deze door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

2.4

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leverancier en Deelnemer ten aanzien van het opdracht geven tot of de deelname aan een Activiteit.

2.5

Deze voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leverancier en Deelnemer, als binnen de overeenkomst een reis is opgenomen.

 1. Reis: een reis is een activiteit die bestaat uit meerdere aaneengesloten dagen, waarbij ook de overnachting en vervoer een onderdeel zijn van de activiteit.

2.6

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als zij schriftelijk zijn bevestigd door de Leverancier.

   

3. Totstandkoming overeenkomst

 3.1

De overeenkomst tussen Leverancier en Deelnemer komt tot stand als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 3.1.1

als de Deelnemer het daartoe bestemde inschrijving- of aanmeldingsformulier ondertekent op fysiek papier of digitaal formulier.

3.1.2 als de Deelnemer het daartoe bestemde inschrijving-, aanmeldings- of aankoopformulier digitaal invult, daarbij de daarvoorbestemde vakken afvinkt dat Deelnemer akkoord gaat met de Algemene voorwaarden en het privacy en cookie beleid en het formulier digitaal verzend door op de daarvoor bestemde digitale knop te klikken.

 3.1.3

door schriftelijke bevestiging door Leverancier aan de Deelnemer in navolging van diens opdracht of aanmelding per e-mail voor een Activiteit.

 3.1.4

door gezamenlijke ondertekening van de schriftelijke bevestiging van Leverancier en Deelnemer.

 3.1.5

als de offerte binnen de gestelde geldigheidsduur, door Deelnemer ondertekend naar Leverancier is gestuurd. 

 3.1.6

als de Deelnemer het voor de activiteit verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk op rekening van de Leverancier heeft geboekt.

 3.2

De bovengenoemde overeenkomst bij punt 3.1 en onderliggende punten 3.1.1 tot en met 3.1.5, is pas definitief, wanneer de Leverancier Deelnemer of Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail geïnformeerd heeft dat de in de overeenkomst vermelde Activiteit definitief gaat plaatsvinden.

 3.3

Offertes en/of prijsopgaven van Leverancier zijn niet bindend en dienen als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht of deelname aan een Activiteit.

 3.4

De offerte is 14 kalenderdagen geldig, tenzij anders is overeengekomen. 

 3.5

Na afloop van de geldigheidsduur kunnen geen rechten meer worden ontleend aan de offerte. 

   

4. Ziekte en vervanging  

 4.1

Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Leverancier – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. 

 4.2

Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Leverancier de Deelnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Activiteit alsnog zal worden gegeven.

 4.3

In geval van ziekte en/of verhindering van een docent: 

 4.3.1

heeft de Deelnemer geen recht op een (schade)vergoeding. 

 4.3.2

Leverancier zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van vervangende activiteitenuren- of dagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent. 

 4.3.3

heeft de Deelnemer geen recht op restitutie van of korting op het factuurbedrag. 

 4.4

Een Deelnemer kan niet kosteloos een geplande Activiteit annuleren of tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent. 

   

5. Locatie en vorm

5.1

Leverancier houdt zich het recht voor de voorgestelde locatie waar een Activiteit plaats vindt, te wijzigen zonder restitutie van het verschuldigde bedrag aan Deelnemer, onder voorwaarde dat:

5.1.1.

De gewijzigde locatie zich binnen dezelfde gemeentegrenzen bevindt als de eerder voorgestelde locatie.

5.2

Leverancier houdt zich het recht voor de voorgestelde vorm waarin een Activiteit wordt uitgevoerd te wijzigen, wanneer door overmacht, zoals vermeldt in punt 11, de Activiteit niet in zijn oorspronkelijk vorm kan worden uitgevoerd, zonder restitutie van het verschuldigde bedrag aan de Deelnemer.

5.2.1

Leverancier kan de voorgestelde vorm van een Activiteit zoals hierboven gesteld wijzigen in de volgende vormen:

 1. Van een Cursus op een fysieke locatie naar een Interactieve online live cursus en vice versa;
 2. Van een Lezing op een fysieke locatie naar een Interactieve online live lezing en vice versa;
 3. Van een Studiedag op een fysieke locatie naar Interactieve online live lezingen.
5.2.2

Indien de oorspronkelijke Activiteit een koffie, thee en/of een lunch arrangement bevatte en door de wijziging naar een andere vorm een koffie, thee en/of lunch arrangement niet verzorgd kan worden, dan ontvangt Deelnemer restitutie van de volgende bedragen:

 • Restitutie van een koffie en thee arrangement bedraagt € 7,50 per persoon
 • Restitutie van een lunch arrangement bedraagt € 12,50 per persoon

6. Privacy 

 6.1

Leverancier, zijn personeel en/of voor Leverancier werkzame personen zullen de door de Deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Leverancier conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving. 

   

7. Materiaal en eigendomsrecht

7.1

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Leverancier verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal liggen bij Leverancier. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Leverancier. 

7.2

Op Onderwijsmateriaal dat niet door de Leverancier is ontwikkeld, gelden de voorwaarden en verplichtingen die door de auteursrechthebbende op deze materialen zijn opgelegd. Leverancier is niet aansprakelijk voor acties voortvloeiend uit deze voorwaarden, eigendomsrechten en auteursrechten. 

   

8. Betalingsvoorwaarden

8.1

Het betalingstermijn van Leverancier voor facturen is 14 kalenderdagen na factuurdatum en dient minimaal één dag voor de geplande startdatum van de Activiteit door de Leverancier ontvangen te zijn.

8.2

Indien de Deelnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde betalingstermijn volledig heeft betaald, deelt Leverancier hem dit schriftelijk mee door middel van een herinneringsbrief of per e-mail. Indien de Deelnemer niet binnen de in de herinneringsbrief of e-mail gestelde termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Deelnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 

8.3

De Deelnemer is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. 

8.4

Indien een Deelnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen alle extra kosten die Leverancier moet maken om het aan Leverancier toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Deelnemer. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00 

8.5

In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Deelnemer, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Leverancier binnen een redelijke tijd aangeeft nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen. 

   

9. Annulering

9.1

Een tot stand gekomen overeenkomst kan niet eenzijdig door de Deelnemer worden ingetrokken, ongeacht of deze reeds is bevestigd door Leverancier. Indien de Deelnemer een tot stand gekomen overeenkomst wenst te annuleren zal een daartoe verzoek schriftelijk of per e-mail aan de leverancier dienen te worden gedaan. 

9.2

De Leverancier kan een verzoek tot annulering van een tot stand gekomen overeenkomst inwilligen onder de voorwaarde dat in ieder geval aan de navolgende annuleringsvoorwaarden wordt voldaan: 

9.2.1

Bij annulering tot uiterlijk 21 kalenderdagen voor de vastgestelde startdatum van de Activiteit is de annulering kosteloos. 

9.2.2

Bij annulering binnen een termijn van 21 werkdagen of minder voor aanvang van de Activiteit is het volledige deelnamebedrag verschuldigd en wordt er geen restitutie verleent.

9.3

Een Deelnemer kan zijn over haar plaats afstaan aan een iemand anders. Dit moet minimaal 24 uur voor de startdatum en tijd van de Activiteit schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven aan de Leverancier.

9.4

Annuleringen en kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en deze dienen voor boven gestelde termijn in bezit te zijn van Leverancier 

9.5

Indien een activiteit door omstandigheden door een Partner wordt uitgevoerd, kunnen in afwijking van het bovenstaande, de annuleringsvoorwaarden van de Partner van toepassing zijn.

9.6

Tot stand gekomen Opdrachten, Inschrijvingen of overeenkomsten voor Activiteiten die binnen 21 kalenderdagen worden uitgevoerd, kunnen niet meer geannuleerd worden.

   

10. Wijzigingen

10.1

Een tot stand gekomen overeenkomst kan niet eenzijdig door de Deelnemer worden gewijzigd, ongeacht of deze reeds is bevestigd door Leverancier. Indien de Deelnemer een tot stand gekomen overeenkomst wenst te wijzigen, zal een daartoe een schriftelijk verzoek aan de Leverancier dienen te worden gedaan. 

10.2

De Leverancier kan een verzoek tot wijziging binnen een tot stand gekomen overeenkomst inwilligen zonder kosten, onder de voorwaarde dat in ieder geval aan de navolgende wijzigingsvoorwaarden wordt voldaan:

10.2.1

De wijzigingen betreffen één van de volgenden:

 1. Adreswijziging
 2. Het doorgeven van voornaam, achternaam, aanhef, telefoonnummer en e-mailadres van de persoon die namens de Deelnemer aan de Activiteit deelneemt.

10.3

Als de Deelnemer de geboekte Activiteit op een andere datum wil deelnemen dan de datum waarvoor de boeking heeft plaatsgevonden, dan is dat mogelijk onder de volgende wijzigingsvoorwaarden:

 1. De Activiteit ook op andere data wordt aangeboden.
 2. De Deelnemer deelname aan de Activiteit niet meer kan annuleren.
 3. De Deelnemer geen restitutie ontvangt wanneer de vervangende Activiteit geen doorgang heeft.
 4. De Deelnemer wel iemand anders in zijn of haar plaats kan laten gaan

10.4

Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk of per e-mail worden opgegeven en deze dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van Leverancier. 

10.5

Indien een activiteit door omstandigheden door een Partner van Leverancier wordt uitgevoerd, kunnen in afwijking van het bovenstaande, de wijzigingsvoorwaarden van de Partner van toepassing zijn.

10.6

Tot stand gekomen overeenkomsten voor boekingen die binnen 21 kalenderdagen worden uitgevoerd, kunnen niet meer gewijzigd worden.

   

11. Maatwerk

11.1

De artikelen 9 en 10 zijn niet van toepassing op een tot stand gekomen overeenkomst met Maatwerk.

11.2

Een tot stand gekomen overeenkomst met Maatwerk kan niet eenzijdig door de Opdrachtgever worden gewijzigd, ongeacht of deze reeds is bevestigd door Leverancier. Indien de Opdrachtgever een tot stand gekomen overeenkomst wenst te wijzigen, zal een daartoe een schriftelijk verzoek aan de Leverancier dienen te worden gedaan. 

11.3

De Leverancier kan een verzoek tot wijziging aan Maatwerk binnen een tot stand gekomen overeenkomst inwilligen onder de voorwaarde dat in ieder geval aan de navolgende wijzigingsvoorwaarden wordt voldaan:

11.3.1

Als door de wijziging of annulering reeds gemaakte kosten niet ongedaan kunnen worden gemaakt, dan zijn deze kosten volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn de volgende posten opgenomen:

 1. Huurkosten en annuleringskosten van externe locaties;
 2. Cateringkosten;
 3. Kosten voor inhuur van extern materiaal;
 4. Kosten voor inhuur van extern personeel;
 5. Verzekeringskosten;
 6. Reis- en verblijfkosten van medewerkers van de Leverancier.

11.4

Wanneer door wijzigingen de kosten voor het organiseren van de Activiteit stijgen boven het de offerte benoemde bedrag van de specifieke kostenposten, dan wordt de meerprijs aan de Opdrachtgever doorberekend.

11.5

Bij wijzigingen binnen een termijn van 30 tot 21 kalenderdagen voor aanvang van de afgesproken startdatum van de Activiteit omschreven in het Maatwerk, wordt een vergoeding van minimaal 50% (exclusief btw) in rekening gebracht van het geoffreerde bedrag, waarbij minimaal de in artikel 11.3.1 genoemde kosten gedekt moeten zijn.

11.6

Bij annulering binnen een termijn van 21 kalenderdagen of minder voor aanvang van de Activiteit is het volledige bedrag verschuldigd. Eenmaal verschoven Activiteiten kunnen niet nog een keer verschoven of geannuleerd worden.

11.7

Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en deze dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van Leverancier 

11.8

Indien een activiteit door omstandigheden door een Partner van Leverancier wordt uitgevoerd, kunnen in afwijking van het bovenstaande, de wijzigingsvoorwaarden van de Partner van toepassing zijn. 

11.9

Tot stand gekomen overeenkomsten voor boekingen die binnen 21 kalenderdagen worden uitgevoerd, kunnen niet meer gewijzigd worden. 

   

12. Overmacht

12.1

Als Leverancier door overmacht niet aan haar verplichting aan de Deelnemer kan voldoen, kan de nakoming van die verplichting opgeschort worden voor de duur van de overmachtstoestand. In dit geval zal Leverancier de Deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtstoestand. 

12.2

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Deelnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Leverancier kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie bij leverancier of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij leverancier als op de locatie waar de training plaatsvindt. 

12.3

Duurt de overmachtstoestand 7 dagen of langer, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt. 

12.4

Ingeval van overmacht heeft Deelnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Leverancier als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 

   

13. Garantie en klachten

13.1

Leverancier zal de activiteiten en/of diensten leveren wat met de Deelnemer is afgesproken. Klachten dienen onmiddellijk na constatering van de gebreken aan Leverancier te worden gemeld. Op voorwaarde dat tijdig en correct is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de Activiteiten en/of overige diensten niet voldoen aan wat is overeengekomen, zal Leverancier deze Activiteiten en/of overige diensten opnieuw deugdelijk uitvoeren. Door deze laatstgenoemde actie heeft de Leverancier daarmee aan haar verplichtingen jegens de Deelnemer volledig voldaan. 

   

14. Restitutie

14.1

Mocht Leverancier op eigen initiatief en buiten een overmacht zoals benoemd in artikel 11 of zonder een vervanging te vinden zoals benoemd in artikel 4, een meerdaagse activiteit vroegtijdig beëindigen, dan ontvangt Deelnemer de betaalde deelnemersbijdrage naar rato terug, berekend over het deel van de Activiteit dat niet geleverd is.

   

15. Toepassing recht en bevoegdheden

15.1

Op deze voorwaarden en alle door Leverancier geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing. 

15.2

Als er geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht, met dien verstande dat Leverancier het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Deelnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen. 

   

- Einde van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden activiteiten KaperGerlings -